Washington Youth Development
Nonprofit Relief Fund

Request for Proposals

Kajin M̧ajeļ

Jaan in Jibañ ikijen Eddeklok eo an Jodikdik ilo Washington

Ra in Bijnej eo an State eo an Washington ej koba ibben School’s Out Washington ñan kōjejjet kutien Jaan in Jibañ ikijen Eddeklok eo an Jodikdik ilo Washington. Juon joortoklik an juon ien enaj lelok 9.3 million in jaan ejellok mo kaki ñan burokraam in eddeklok ko an jodikdik im emoj aer kaitoklok ñan jibañ jodikdik ro elabtata aer kar jelōt jen jorren in COVID-19 im emoj an jelōte aoleben lal in im ro rettoloktata jen an ejellok kalijeklok ilo aer bōk jelālokjen.

Mōttan RFP eo emoj ukoke ewor ñan am download ie ijin. Jouj im jelā ke aoleb ablikajon ko rej aikuj lilok ilo kajin Belle ilokein jerbal eo an ablikajon online. Kwōmaron kōjerbal mōttan eo emoj ukoke in RFP eo ñan lale melele ko ikijen mennin aikuj ikijen maron tōbrak, kōmadmōd in etale eo, im laajrak ko an ablikajon eo.

Download ie Kajin M̧ajeļ mōttan RFP eo

Melele ko raurok:

  • Ablikajon ko rejab aikuj rumij jen Oktoba 6, 2020.
  • Joñan jibañ ko rej jen $10,000 ñan $50,000.
  • Kim ej katman in kōjellaikilok jikin ko kim naj lelok jibañ ilo Nobomba, im lelok kolla ko aer ilo Tijemba 2020.
  • Jikin ko rej kateruru rej aikuj juon doulul in 501 (c)(3) ejab bijnej ñe ejab kien ej kolla wonnen kin juon 501 (c)(3).
  • Jikin ro rej kateruru rej aikuj kar lelok jibañ in eddeklok an jodikdik ñan ajiri im jodikdik ro joñan yio 5-24 mōkta jen COVID-19.
  • Jikin ro rej kateruru rej lelok kio ak bebe in lelok jibañ ñan jodikdik ilo aer ioone er, ilo mejatoto in kein jerbal kabel, ak jibañ ilo aer kaju lelok aikuj ikōtaan Maaj im Tijemba 2020.
  • Armij ro rej kateruru im ioon jelōt in jaan jen COVID-19.

Jibañ ikijen jerbal kabel

Kim ej jerbal ibben jikin ko rej lelok jibañ kin kein jerbal kabel ko roktak ñan lewaj jibañ in jeje kin jibañ ñan ro rej kateruru, elabtata ñan ro rej aikuj jibañ ilo kajin ko roktak.  Kwōmaron lale aoleben laajrakin etan jikin ko rej lelok jibañ ikijen jerbal kabel ijin.

The Washington State Department of Commerce is partnering with School’s Out Washington to implement the Washington Youth Development Nonprofit Relief Fund. This one-time investment will provide $9.3 million to youth development programs/organizations that have been most impacted by the COVID-19 pandemic and which support young people who are furthest from educational justice.

Over 600 applications were received by the deadline on October 6, 2020.  Currently, small groups of peer reviewers from across the state are reading and scoring applications. At the end of October, reviewers will meet to discuss the applications and provide feedback to School’s Out Washington. We expect to notify awardees in November and to issue payments in December 2020

 

Español | عربى | Faasamoa | Marshallese | Soomaali | Tagalog | Tiếng Việt | Tongan | русский
| Український | አማርኛ | 简体 | 한국어