Washington Youth Development
Nonprofit Relief Fund

Request for Proposals

Soomaali


Deeqda Lacagta Samofalka Hormarka Dhalinyarta Washington

Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington oo ay weheliso School’s Out Washington ayaa hirgeliya Deeqda Lacagta Samofalka Hormarka Dhalinyarta Washington. Tani waxaa weeye maalgelin hal mar waxaana lagu bixin doonaa 9.3 milyan oo aan xadidinayn lacag ah oo barnaamijyada hormarka dhalinyarta ah kuwaas oo ka shaqeeya taageerada dadka dhalinyarta ah ee uu saameeyay safmarka COVID-19 ee kana fog cadaalada waxbarashada.

Nuqulka turjuban ee RFP waxaa lagala degi karaa halkan. Fadlan ogsoonaw in dhamaan arjiyada ay tahay in lagu soo gudbiyo Ingiriisi oo laguna soo gudbiyonidaamka arjiyada online-ka ah. Waxa aad isticmaali kartaa nuqulka turjuban ee RFP si aad u naqdido macluumaadka shuruudaha u qalanka, nidaamka naqdinta, iyo nidaamka arjiga.

Soo Dejiso nuqulka Soomaali ee RFP

Macluumaad muhiim ah:

  • Arjigu waxa uu ku eeg yahay Oktoober 6, 2020.
  • Xadiga deeqda lacagtu waxay u dhaxaysaa $10,000 ilaa $50,000.
  • Waxa aanu filanaynaa in aanu wargelino cida heshey Noofember, iyo in aanu bixino lacagta Diseember 2020.
  • Dadka dalbanayaa waa inay noqdaan 501 (c)(3) Hay’ada samo fal ama xisaabta maalgeliayha ee 501 (c)(3)
  • Dalbadayaashu waa inay bixiyaan adeegyada hormarka dhalinyarta oo ay siiyaan caruurta iyo dhalinyarta da’doodu u dhaxayso 5-24 wixii ka horeeyay COVID-19.
  • Dalbayaashu waxay wakhti bixiyaan ama u qorshaysan inay bixiyaan adeegyada oo ay ku siiyaan dhalinyarta foolka-fool, maqal iyo muuqaal, ama taageerada baahida ee tooska ah inta u dhaxaysa Maarso iyo Diseember 2020.
  • Dalbadayaashu waa inay ku dhacdo saamayn dhaqaale oo ka timid COVID-19.


Kaalmada farsamo

Waxa aanu la shaqaynaynaa bixiyayaal kaalmada farsamo si aanu u bixino kaalmada qoraalka kaalmada ee lasiiyo dalbadayaasha, gaar ahaan dadka u baahan taageerada oo luuqado kala duwan ah.  Waxa aad ka eegi kartaa liiska dhan ee kaalmada farsamada halkan.

The Washington State Department of Commerce is partnering with School’s Out Washington to implement the Washington Youth Development Nonprofit Relief Fund. This one-time investment will provide $9.3 million to youth development programs/organizations that have been most impacted by the COVID-19 pandemic and which support young people who are furthest from educational justice.

Over 600 applications were received by the deadline on October 6, 2020.  Currently, small groups of peer reviewers from across the state are reading and scoring applications. At the end of October, reviewers will meet to discuss the applications and provide feedback to School’s Out Washington. We expect to notify awardees in November and to issue payments in December 2020

 

Español | عربى | Faasamoa | Marshallese | Soomaali | Tagalog | Tiếng Việt | Tongan | русский
| Український | አማርኛ | 简体 | 한국어