Washington Youth Development Nonprofit Relief Fund

Tagalog

Nakikipagtulungan ang Kagawaran ng Komersiyo ng Estado ng Washington (Washington State Department of Commerce) aa School’s Out Washington para ipatupad ang Washington Youth Development Nonprofit Relief Fund. Maglalaan ang minsanang pamumuhunang ito ng 9.3 milyon na walang limitasyong pondo para sa mga programa sa pagpapaunlad ng kabataan na nagsikap para suportahan ang mga kabataang pinakanaapektuhan ng pandemyang COVID-19 at pinakamalayo sa makatarungang edukasyon.

Puwedeng i-download ang naisaling bersiyon ng RFP dito. Tandaang dapat na isumite sa wikang Ingles ang lahat ng aplikasyon sa sistema ng online na aplikasyon. Puwede mong gamitin ang naisaling bersiyon na ito ng RFP para suriin ang mga kinakailangang impormasyon para maging karapat-dapat, proseso ng pagsusuri, at pamamaraan sa aplikasyon.

I-download ang Tagalog na bersiyon ng RFP

Mahalagang Impormasyon:

  • Dapat na isumite ang mga aplikasyon hanggang Oktubre 6, 2020.
  • Ang mga halaga ng gawad ay mula $10,000 hanggang $50,000.
  • Inaasahan naming mag-abiso sa mga mabibigyan ng gawad sa Nobyembre, at mag-isyu ng mga pagbabayad sa Disyembre 2020.
  • Ang mga aplikante ay dapat na 501 (c)(3) Organisasyong hindi pang-negosyo o piskal na itinataguyod ng isang 501 (c)(3)
  • Dapat na nakapagbigay ang mga aplikante ng mga serbisyo para sa pagpapaunlad ng kabataan sa mga bata at kabataang edad 5-24 bago magkaroon ng COVID-19.
  • Ang mga aplikante ay kasalukuyang nagbibigay o nagplanong magbigay ng mga serbisyo sa kabataan sa pamamagitan ng suportang personal, virtual, o suporta sa direktang pangangailangan sa pagitan ng Marso at Disyembre 2020.
  • Dapat na nakakaranas ng negatibong epekto sa pananalapi ang mga aplikante bilang resulta ng COVID-19.


Teknikal na tulong

Nakikipagtulungan kami sa iba’t ibang tagapagbigay ng teknikal na tulong para mag-alok sa mga aplikante ng tulong sa pagsusulat ng gawad, lalo na sa mga nangangailangan ng suporta sa iba’t ibang wika.  Makikita mo ang buong listahan ng mga tagapagbigay ng teknikal na tulong dito.

$9.4 million awarded to 421 youth development organizations across Washington state.

The Washington Youth Development Nonprofit Relief Fund was made possible by the CARES Act (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) and was led by  School’s Out Washington working closely with the WashingtonState Department of Commerce. This one-time investment addresses the financial and programmatic challenges that have come with COVID-19—acknowledging that lost revenue combined with increased expenses to adhere to new safety measures, leave many organizations at risk of closing their programs or sites.