Washington Youth Development
Nonprofit Relief Fund

Request for Proposals

Tiếng Việt

Quỹ Cứu Trợ Phi Lợi Nhuận vì Sự Phát Triển của Thanh Thiếu Niên Bang Washington

Sở Thương Mại Bang Washington (Washington State Department of Commerce) đang hợp tác với tổ chức School’s Out Washington (SOWA) để triển khai Quỹ Cứu Trợ Phi Lợi Nhuận vì Sự Phát Triển của Thanh Thiếu Niên Bang Washington (Washington Youth Development Nonprofit Relief Fund). Khoản đầu tư một lần duy nhất này sẽ cấp 9,3 triệu tiền trợ cấp không có quy định hạn chế cho các chương trình phát triển thanh thiếu niên đã vươn tay hỗ trợ những thanh thiếu niên chịu ảnh hưởng nhiều nhất do đại dịch COVID-19 và ở điều kiện công bằng giáo dục kém nhất.

Quý vị có thể tải xuống bản dịch của Yêu Cầu Đề Xuất (Request for Proposal, RFP) tại đây. Xin lưu ý, các bên phải nộp đơn bằng tiếng Anh qua hệ thống nộp đơn trực tuyến. Quý vị có thể sử dụng bản dịch của RFP để xem xét thông tin về các yêu cầu đối với tính đủ điều kiện, quy trình xét duyệt và thủ tục nộp đơn.

Tải xuống bản tiếng Việt của RFP

Thông tin quan trọng:

  • Hạn nộp đơn là ngày 6 tháng 10 năm 2020.
  • Số tiền trợ cấp dao động từ 10.000 đến 50.000 USD.
  • Chúng tôi dự kiến sẽ thông báo danh sách bên được nhận tài trợ vào tháng 11 và sẽ bắt đầu gửi tiền vào tháng 12 năm 2020.
  • Bên nộp đơn phải là một Tổ chức phi lợi nhuận theo 501 (c)(3) hoặc được bảo lãnh tài chính từ một tổ chức theo 501 (c)(3).
  • Bên nộp đơn phải bắt đầu cung cấp dịch vụ phát triển thanh thiếu niên cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 5-24 tuổi từ trước dịch COVID-19.
  • Bên nộp đơn hiện đang cung cấp hoặc có kế hoạch cung cấp dịch vụ cho thanh thiếu niên thông qua hỗ trợ nhu cầu tận nơi, trực tuyến hoặc trực tiếp từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2020.
  • Bên nộp đơn phải đang chịu tác động tiêu cực về mặt tài chính do dịch COVID-19.


Hỗ trợ kỹ thuật

Chúng tôi đang làm việc với một nhóm các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đa dạng để trợ giúp điền đơn xin trợ cấp cho các bên nộp đơn, đặc biệt là những bên cần hỗ trợ ở các ngôn ngữ khác.  Quý vị có thể xem danh sách đầy đủ các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại đây.

The Washington State Department of Commerce is partnering with School’s Out Washington to implement the Washington Youth Development Nonprofit Relief Fund. This one-time investment will provide $9.3 million to youth development programs/organizations that have been most impacted by the COVID-19 pandemic and which support young people who are furthest from educational justice.

Over 600 applications were received by the deadline on October 6, 2020.  Currently, small groups of peer reviewers from across the state are reading and scoring applications. At the end of October, reviewers will meet to discuss the applications and provide feedback to School’s Out Washington. We expect to notify awardees in November and to issue payments in December 2020

 

Español | عربى | Faasamoa | Marshallese | Soomaali | Tagalog | Tiếng Việt | Tongan | русский
| Український | አማርኛ | 简体 | 한국어