Washington Youth Development Nonprofit Relief Fund

Tongan

Tokoni Fakafiemalie ‘a e Ngaue’ofa ki he Fakalakalaka ‘o e To’utupu ‘o Uasingatoni

‘Oku ngaue fakataha ‘a e Potungaue Pa’anga ‘o e Siteiti ‘o Uasingatoni mo Tuku Ako Uasingatoni ke fokotu’u ha  Tokoni Fakafiemalie ‘a e Ngaue’ofa ki he Fakalakalaka ‘o e To’utupu ‘o Uasingatoni . Ko e ‘inivesi tu’o taha ko’eni ‘e ‘omi ‘a e 9.3 miliona ‘o e tokoni ta’efakangatangata ki he ngaahi polokalama fakalakalaka ‘a e to’utupu kuo kakapa atu ke tokonia ‘a e fanau ‘oku nau uesia lahi taha ‘e he KOVITI-19 pea mo e mama’o taha mei he vahevahe taau fakaako.

Ko e la’i tatau fakatonu lea ‘o e RFP ni ‘e ma’u atu ia ‘i heni.  Kataki ‘o fakatokanga’i ko e tohi kole kotoa kuopau ke fakahu ‘i he lea faka-Pilitania ‘o fakafou ‘i he sisitemu ‘o e fakahu he ‘initaneti. Teke lava ‘o ngaue’aki ‘a e tatau RFP kuo ‘osi liliu fakatonu lea ke vakai ki he fakamatala fekau’aki mo e ngaahi fiema’u, founga ‘o e sivi, pea mo e founga hono fakahu.

Hiki atu lea faka-Tonga la’i tatau ‘o e RFP

Fakamatala mahu’inga:

  • Ko e ngaahi tohi kole ‘oku ‘osi ia ki he Okatopa 6, 2020.
  • Ko e lahi ‘o e pa’anga ‘ofa ‘oku ‘i he vaha’a ‘o e $10,000 mo e $50,000.
  • ‘Oku mau taumu’a ke fakaha ki he kau ma’u pale ‘i Novema, pea ‘oatu ‘a e pa’anga ‘i Tisema 2020.
  • Ko e kau tohi kole kuo pau ke nau kautaha ngaue’ofa 501 (c)(3) pe tokoni fakapule’anga ‘aki e 501 (c)(3).
  • Ko e kau tohi kole kuopau ne nau ‘osi ‘oatu ha ngaahi sevesi ma’ae fanau mo e to’utupu ta’u 5-24 kimu’a e KOVITI-19.
  • Ko e kau tohi kole kuopau ke nau lolotonga ‘oatu pe palani ke ‘oatu ha ngaahi sevesi ma’ae to’utupu ‘o fakafou ‘i he fesiofaki, ‘initaneti, pe ko e tokoni hangatonu ‘oku fiema’u mei he Ma’asi ki Tisema 2020.
  • Ko e kau tohi kole kuopau ke nau lolotonga ongo’i ‘a e uesia fakapa’anga fakatupu ‘e he KOVITI-19.


Tokoni faka-tekinikale

‘Oku mau lolotonga fengaue’aki mo ha kautaha tokoni fakatekinikale kehekehe ke ‘oatu ha tokoni ki he kau tohi kole, tautefito kia kinautolu ‘oku fiema’u tokoni ‘i he ngaahi lea kehe.  Teke lava ‘o mamata ki he lisi kakato ‘o e ngaahi kautaha tokoni fakatekinikale ‘i heni.

$9.4 million awarded to 421 youth development organizations across Washington state.

The Washington Youth Development Nonprofit Relief Fund was made possible by the CARES Act (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) and was led by  School’s Out Washington working closely with the WashingtonState Department of Commerce. This one-time investment addresses the financial and programmatic challenges that have come with COVID-19—acknowledging that lost revenue combined with increased expenses to adhere to new safety measures, leave many organizations at risk of closing their programs or sites.