Washington Youth Development
Nonprofit Relief Fund

Request for Proposals

Tongan

Tokoni Fakafiemalie ‘a e Ngaue’ofa ki he Fakalakalaka ‘o e To’utupu ‘o Uasingatoni

‘Oku ngaue fakataha ‘a e Potungaue Pa’anga ‘o e Siteiti ‘o Uasingatoni mo Tuku Ako Uasingatoni ke fokotu’u ha  Tokoni Fakafiemalie ‘a e Ngaue’ofa ki he Fakalakalaka ‘o e To’utupu ‘o Uasingatoni . Ko e ‘inivesi tu’o taha ko’eni ‘e ‘omi ‘a e 9.3 miliona ‘o e tokoni ta’efakangatangata ki he ngaahi polokalama fakalakalaka ‘a e to’utupu kuo kakapa atu ke tokonia ‘a e fanau ‘oku nau uesia lahi taha ‘e he KOVITI-19 pea mo e mama’o taha mei he vahevahe taau fakaako.

Ko e la’i tatau fakatonu lea ‘o e RFP ni ‘e ma’u atu ia ‘i heni.  Kataki ‘o fakatokanga’i ko e tohi kole kotoa kuopau ke fakahu ‘i he lea faka-Pilitania ‘o fakafou ‘i he sisitemu ‘o e fakahu he ‘initaneti. Teke lava ‘o ngaue’aki ‘a e tatau RFP kuo ‘osi liliu fakatonu lea ke vakai ki he fakamatala fekau’aki mo e ngaahi fiema’u, founga ‘o e sivi, pea mo e founga hono fakahu.

Hiki atu lea faka-Tonga la’i tatau ‘o e RFP

Fakamatala mahu’inga:

  • Ko e ngaahi tohi kole ‘oku ‘osi ia ki he Okatopa 6, 2020.
  • Ko e lahi ‘o e pa’anga ‘ofa ‘oku ‘i he vaha’a ‘o e $10,000 mo e $50,000.
  • ‘Oku mau taumu’a ke fakaha ki he kau ma’u pale ‘i Novema, pea ‘oatu ‘a e pa’anga ‘i Tisema 2020.
  • Ko e kau tohi kole kuo pau ke nau kautaha ngaue’ofa 501 (c)(3) pe tokoni fakapule’anga ‘aki e 501 (c)(3).
  • Ko e kau tohi kole kuopau ne nau ‘osi ‘oatu ha ngaahi sevesi ma’ae fanau mo e to’utupu ta’u 5-24 kimu’a e KOVITI-19.
  • Ko e kau tohi kole kuopau ke nau lolotonga ‘oatu pe palani ke ‘oatu ha ngaahi sevesi ma’ae to’utupu ‘o fakafou ‘i he fesiofaki, ‘initaneti, pe ko e tokoni hangatonu ‘oku fiema’u mei he Ma’asi ki Tisema 2020.
  • Ko e kau tohi kole kuopau ke nau lolotonga ongo’i ‘a e uesia fakapa’anga fakatupu ‘e he KOVITI-19.


Tokoni faka-tekinikale

‘Oku mau lolotonga fengaue’aki mo ha kautaha tokoni fakatekinikale kehekehe ke ‘oatu ha tokoni ki he kau tohi kole, tautefito kia kinautolu ‘oku fiema’u tokoni ‘i he ngaahi lea kehe.  Teke lava ‘o mamata ki he lisi kakato ‘o e ngaahi kautaha tokoni fakatekinikale ‘i heni.

The Washington State Department of Commerce is partnering with School’s Out Washington to implement the Washington Youth Development Nonprofit Relief Fund. This one-time investment will provide $9.3 million to youth development programs/organizations that have been most impacted by the COVID-19 pandemic and which support young people who are furthest from educational justice.

Over 600 applications were received by the deadline on October 6, 2020.  Currently, small groups of peer reviewers from across the state are reading and scoring applications. At the end of October, reviewers will meet to discuss the applications and provide feedback to School’s Out Washington. We expect to notify awardees in November and to issue payments in December 2020

 

Español | عربى | Faasamoa | Marshallese | Soomaali | Tagalog | Tiếng Việt | Tongan | русский
| Український | አማርኛ | 简体 | 한국어